Vlada SBK raspisala konkurs za prijem 200 volontera

Vlada SBK raspisala konkurs za prijem 200 volontera

By / Srednjobosanski kanton / utorak, 15 Septembar 2015 22:16

Na osnovi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 62/15) i Zaključka Vlade SBK broj:01-05-418/15-19 od 04.9.2015.g, Vlada SBK

J A V N I P O Z I V
za prijem volontera u kantonalna tijela uprave

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), Vlada SBK objavljuje Javni poziv za prijem ( 200 ) volontera sa visokom stručnom spremom u kantonalnim tijelima uprave, kako slijedi :

1. VŠS-VI , VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – pravnik ................................... 32 volontera

2. VŠS-VI , VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – ekonomist ............................... 31 volontera

3. VŠS – VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer mašinstva................. 2 volontera

4. VŠS-VI , VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer saobraćaja................. .... 7 volontera

5. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer elektrotehnike........... 4 volontera

6. VŠS-VI VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer informatike ...............18 volontera

7. VŠS- VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer građevinarstva .......... 7 volontera

8. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer rudarstva ................. 1 volonter

9. VŠS- VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer geologije/geodezije ...... 2 volontera

10. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer prostornog uređenja .... 2 volontera

11. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer arhitekture.............4 volontera

12. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer hemijske tehnologije....4 volontera

13. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer ekologije.................. 2 volontera

14. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – sanitarni inženjer.................. 12 volontera

15. VŠS-VI, VSS-VII stepenj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – socijalni radnik..................... 6 volontera

16. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovannja - politolog ili fakultet političkih znanosti.................................................................................................................. 4 volontera

17. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer poljoprivrede................. 6 volontera

18. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – veterinar..................................... 3 volontera

19. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer šumarstva................. 6 volontera

20. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer prehrambene tehnologije...4 volontera

21. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer tehnolog (kemijsko-tehnološki smjer).. ...................................................................................................................... 1 volonter

22. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inženjer hortikulture.................... 2 volontera

23. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – žurnalist(novinar) ..................3 volontera

24. VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – kriminalist ..................................... 10 volontera

25.VŠS-VI, VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – fakultet sigurnosnih i mirovnih studija ............. 3 volontera

26. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor razredne nastave ............................... 3 volontera

27. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor ili magistar sociologije ...................... 2 volontera

28. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – diplomirani defektolog / logoped / psiholog........6 volontera

29. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – diplomirani pedagog.............................................3 volontera

30. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor ili magistar hrvatskog jezika i književnosti ...2 volontera

31. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar bosanskog jezika i književnosti ...2 volontera

32. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar engleskog jezika i književnosti ...1 volonter

33. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar njemačkog jezika i književnosti ...1 volonter

Opći uslovi:

Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to :

da su državljani Bosne i Hercegovine
da su stariji od 18 godina
da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja
da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
da se na njih na odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uslovi:

Osim općih uslova iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) kandidat treba ispunjavati i posebne uslove, i to :

VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja tražene struke
da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži tačnu adresu stanovanja i kontaktni telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:

diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju( original ili ovjerena kopija)
uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena kopija)
uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o volontiranju.

Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirana komisija koja će utvrditi rang listu prijavljenih kandidata koja će se dostaviti ministrima na odlučivanje o zaključivanju ugovora i raspoređivanju volontera.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Vlade SBK.

Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) , koji može trajati najduže godinu dana.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su članom 34. Zakona o radu ( Službene novine F BiH , broj 62/15) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti ( putem pošte ili direktno ) na adresu :

Vlada Srednjobosanskog kantona
Služba za zajedničke poslove – Prijava za Javni poziv
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Vlade Kantona ( računajući od posljednje objave).

Nepotpune , neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.