Javni poziv za prijem volontera u Ministarstvu obrazovanja SBK

Javni poziv za prijem volontera u Ministarstvu obrazovanja SBK

By / Srednjobosanski kanton / četvrtak, 04 Januar 2018 08:28

Urudžbeni broj:01-34-1/2018.
Travnik, 3.1.2018.god.

Na temelju odredbi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/16) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-939/17-52 od 10.11.2017.g, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijam osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od najdulje godinu dana, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje Javni poziv za prijam osoba u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te kulturnim ustanovama:

1. VSS-VII1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja -300 ECTS bodova, profesor ili magistar struke u razrednoj i predmetnoj nastavi sukladno odobrenim NPP za osnovno i srednje obrazovanje na hrvatskom jeziku i NPP za osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku …………………62 osobe

2. VSS-VII1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja -300 ECTS bodova - stručni suradnik (defektolog, pedagog, psiholog, knjižnjičar, socijalni radnik) ………………16 osoba

3. VSS-VII1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja -300 ECTS bodova za stručnu podršku i rad u kulturnim ustanovama……………………………….. 5 osoba

4. VSS-VII1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja nastavnik, profesor ili magistar struke predškolskog odgoja i obrazovanja ….……10 osoba

Opći uvjeti:

Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da su stariji od 18 godina
- da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije navedene u Javnom pozivu
-da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
-da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to:
- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa bolonjskog sustava tražene struke (za stručno osposobljavanje u osnovnim i srednjim školama, kulturnim ustanovama)
- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava tražene struke (za stručno osposobljavanje u predškolskim ustanovama )
- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
- da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:
- diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba sa podatkom o duljini vremena provedenog u evidenciji,
- kandidatovu ovjerenu izjavu da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine.
- potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o čemu će biti pravovremeno informirani).
Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirano povjerenstvo koje će utvrditi kriterije te
sačiniti rang listu prijavljenih kandidata.
Osobe za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa primaju se na period od
najdulje godinu dana. U skladu sa potrebama škole obavljat će i poslove asistenata u radu sa djecom sa
posebnim potrebama (pomoćnici u nastavi).
Prilikom prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Ministarstvo
će se držati principa ravnomjerne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.
Prava osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su člankom 34.
Zakona o radu (Službene novine F BiH , broj 26/16) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se  osobama koje su primljene na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti ( putem pošte ili direktno ) na adresu :

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Stanična 43
72 270 Travnik
PRIJAVA NA „J A V N I P O Z I V ZA PRIJAM OSOBA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA“
SA NAZNAKOM
„ NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Ministarstva (računajući od posljednje objave).
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MINISTAR:
Katica Čerkez

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.