Konkurs za dodjelu stipendija Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Konkurs za dodjelu stipendija Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / četvrtak, 11 Januar 2018 14:24

Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima u kademskoj 2017/2018 godini

1.            Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
-              da su državljani BiH,
-              da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,
-              da su u statusu redovnog studenta,
-              da nisu u statusu apsolventa,
-              da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,
-              da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine, ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.
2.            Za akademsku 2017/2018 godinu dodjeljuje se 100 stipendija po godinama i to :
-              za prvu godinu ……………………………………………………………………….. 15
-              za drugu godinu……… ……………………………………………………………… 20
-              za treću godinu……………………………………………………………………….. 20
-              za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)………………… 45
3.            Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa
4.            Stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.
5.            Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.
6.            Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):
-              popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
-              za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,
-              za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
-              uvjerenje o prihodima članova domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć),
-              uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
-              uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
-              potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,
-              kućnu listu,
-              uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,
-              uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2017/2018 godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
-              uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),
-              potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH (A BiH, HVO, Policija),
-              dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na studiranju,
-              izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina, notar),
-              uvjerenje da je student iz obitelji boračke populacije, CZ ili porodice logoraša,
-              rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata
-              kopija lične karte CIPS – obadvije strane,
-              dokaz da je učenik generacije,
-              potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,
-              potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,
-              potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove),
7.            Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu; Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Ul. Vrbaska bb, sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.
8.            Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima konkursa.
9.            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i drugim pravnim subjektima i ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva prijava se neće uzeti u razmatranje.
Informacije na telefon broj: 030/265-403, 030/494-068.
Rezultati konkursa će se objaviti na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i na www.gornjivakuf-uskoplje.ba
Broj: 02-14-71/18
Gornji Vakuf–Uskoplje, 11.01.2018.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branko Matijanić

Objavljeno: 11.01.2018.

OVDJE PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC!

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.