Konkurs za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK

Konkurs za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK

By / Srednjobosanski kanton / srijeda, 07 Mart 2018 11:15

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Odluka Upravnog odbora broj: 01-02-18/18; 01-02-19/18 i 01-02-20/18 od 26.02.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

Pozicija 1.
Odjeljenje za aktivnu politiku zapošljavanja: Stručni saradnik za poticanja zapošljavanja, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog smjera.

Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

II

Pozicija 2.
Biro-Ispostava Kreševo: šef biroa, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera.

Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zapošljavanja ili sličnim poslovima.

III

Pozicija 3.
Pripravnik u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, dva izvršioca.

Uslovi: VSS ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera.

IV

Svi kandidati koji ispunjavanju uslove propisane Konkursom bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

V

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):
– Životopis sa Pismom namjere u kojem je naznačeno za koju poziciju se konkuriše,
– Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
– Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
– Dokaz o poznavanju rada na računaru,
– Dokaz o radnom iskustvu za poziciju 2. i 3.
– Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

VI

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu i oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu Služba za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za konkurs sa naznakom radnog mjesta na koje se konkuriše“.

Broj: 01-34-583/18
Datum, 06.03.2018.godine

direktor
Željko Lončar dipl. oec.

zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.