Javni poziv za prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

Javni poziv za prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / petak, 27 April 2018 10:45

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku (Službene novine FBiH, broj: 17/18), Javna ustanova Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

Pravo učešća

Pravo učešća imaju pravna lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da su kod nadležnog suda registrirana za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
2. da imaju Plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
3. da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije štetiti njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
4. da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika;
5. da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
6. da su uposlenici pravnog lica spremni prihvatiti maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;
7. da imaju osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno surađivati sa nadležnim tijelom starateljstva;
8. da se obavezuju da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku, poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, bezbjednost djece na radu i zaštita prava djece.

Neophodna dokumentacija

Uz prijavu na javni poziv pravna lica su u obavezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz javnog poziva.

Podnošenje prijava

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se, u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv, NE OTVARATI“, na adresu:

Javna ustanova Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje
Vrbaska bb
70240 Gornji Vakuf-Uskoplje

Troškovi postupka

Javna ustanova Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje ne snosi nikakve troškove pravnim licima u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje prijava

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dodatne informacije

Po isteku roka za prijavu na javni poziv Javna ustanova Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje će izvršiti odabir pravnih lica, sačiniti listu izabranih pravnih lica i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.

Datum: 27.04.2018. godine
Broj: 01-35-81/18

RAVNATELJ
Ivo Juričević

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.