OŠ 'Gornji Vakuf': JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta

OŠ 'Gornji Vakuf': JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / srijeda, 02 Septembar 2020 12:33

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Osnovna škola''Gornji Vakuf“
Gornji Vakuf-Uskoplje

 

Broj:386/20

Dana: 01.09.2020. godine

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (''Sl. novine SBK'', broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19),Odluke Upravnog odbora br:352/20 od 27.07.2020. godine, i saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK-a broj: 03-30-3/20 od 25.08.2020. godine, JU OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta 

1.Nastavnik razredne nastave -1 izvršilac na određeno vrijeme a najduže do 30.06.2021.godine.

2.Nastavnik matematike -1 izvršilac na 20 sati sedične norme na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,a najduže do 30.06.2021.godine

3. Nastavnik matematike –1 izvršilac na 4 sata sedmične norme na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2021.godine.

4.Nastavnik bosanskog jezika i književnosti -1 izvršilac na 14 sati sedmične norme na određeno vrijeme ,a najduže do 30.06.2021. godine.

5.Nastavnik kulture življenja -1 izvršilac na 3 sata sedmične norme na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2021. godine.

6. Nastavnik engleskog jezika -1 izvršilac na 11 sati sedmične norme na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2021. godine.

7.Higijeničar -1 izvšilac ½  norme na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2021. godine. u PŠ „Vrse“

8. Higijeničar -1 izvšilac ½ norme na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2021. godine. u PŠ „Bistrica“

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (''Sl. novine SBK'', broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

-prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi((VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS , prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS  i VŠS) –pod rednim brojem 7. i 8. završena Osnovna škola),

-potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

III. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom i kandidati koji su ostali bez dijela pune nastavne norme na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu s Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK-a.

V. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz Javnog  oglasa, koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem emaila.

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem emaila ili telefona, a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).

X. Za radno mjesto pod rednim brojem 7. i 8., za koje je potrebno osnovno obrazovanje ne polaže se pismeni dio ispita, već se izbor kandidata vrši na osnovu dostavljene dokumentacije i rezultata obavljenog intervjua.

XI.Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

XII. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa na:https://www.facebook.com/O%C5%A0-Gornji-Vakuf-561792570641272/, www.gornjivakuf.com i Službi za  zapošljavanje SBK-a..

Mjesto rada: Gornji Vakuf-Uskoplje

Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail  škole: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na  kontakt telefon 030/265-658.

 Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: OŠ „Gornji Vakuf“ , Ulica Omladinska b.b.  Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                                                          

                                                                                                             Direktor škole
Isaković Dževad

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.